anja341, teksty z czerwca 2010 roku

18 tekstów z czer­wca 2010 ro­ku – auto­rem jest an­ja341.

Pa­sowa­li do siebie jak dwie połówki jabłka,
a jed­nak je­den mały ro­baczek zniszczył to,
co było dla nich najważniejsze...*Każde­go ry­wala trak­tuj poważnie.
"Z małej chmu­ry wiel­ki deszcz" 

myśl
zebrała 54 fiszki • 30 czerwca 2010, 23:03

Ko­bieta pot­ra­fi poświecić wszys­tko by usłyszeć od ukocha­nego "Kocham Cię". Mężczyz­na mógłby poświęcić wiele by nie mu­siał wy­powiadać tych słów.


*Nie ob­rażam tu mężczyzn. Po pros­tu niektórym wy­rażanie swoich uczuć przychodzi z trudem. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 28 czerwca 2010, 14:16

Nie za­kochałam się w To­bie, lecz w moim wyob­rażaniu o Two­jej osobie.

Ludzka wyob­raźnia pot­ra­fi zmienić zwykłego człowieka w bóstwo... 

myśl
zebrała 91 fiszek • 27 czerwca 2010, 14:44

Op­ty­mis­tycznie pat­rzeć na życie to cie­szyć się każdą chwilą.
Pe­symis­tycznie, to narze­kać na wszystko.
Realis­tycznie, to do­ceniać swo­je siły i słabostki.
A Ty po pros­tu tyl­ko żyjesz...
Zrób coś ze swoim życiem, póki pot­ra­fisz nad nim panować! 

myśl
zebrała 46 fiszek • 26 czerwca 2010, 13:03

Ludzka psychi­ka działa w bar­dzo dziw­ny sposób, cza­sami pot­ra­fimy sa­mi uwie­rzyć w swo­je kłamstwa... 

myśl
zebrała 56 fiszek • 23 czerwca 2010, 12:07

Szcze­ry uśmiech kom­plet­nie niez­na­nych nam osób spra­wia większą ra­dość niż wy­muszo­ny uśmiech "przyjaciół". 

myśl
zebrała 72 fiszki • 21 czerwca 2010, 23:03

Naj­gor­sza opi­nia to kry­tyka naj­bliższych osób. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 19 czerwca 2010, 23:05

Ko­bieta pot­ra­fi uk­ryć wszys­tkie swo­je uczu­cia, z jej twarzy nie można wyczy­tać tych prawdziwych. 

myśl
zebrała 69 fiszek • 18 czerwca 2010, 20:12

Niektórych uczuć nie można opi­sać słowa­mi. Słowa są zbyt pos­po­lite, mogły by zniszczyć ma­gię wiążącą się z ty­mi uczuciami...*Z myślą o kimś ważnym. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 17 czerwca 2010, 16:54

Wca­le nie jest tak łat­wo się zakochać.
Cza­sem pot­rzeb­na jest rozłąka by zro­zumieć, że tęskno­ta to jed­na z ob­jaw zakochania... 

myśl
zebrała 60 fiszek • 16 czerwca 2010, 23:43
anja341

Ciągle poszukuję swojego miejsca na ziemi... "Najlepsze rzeczy w życiu są niewidoczne - dlatego zamykamy swoje oczy kiedy całujemy, płaczemy, marzymy..."

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

anja341

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

7 października 2015, 20:25słoneczniki sko­men­to­wał tek­st Życie na­leży brać w [...]

6 października 2015, 22:21Cris sko­men­to­wał tek­st Życie na­leży brać w [...]

6 października 2015, 21:25Jerryk sko­men­to­wał tek­st Życie na­leży brać w [...]

6 października 2015, 21:07anja341 do­dał no­wy tek­st Życie na­leży brać w [...]

3 października 2015, 12:35fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czuję strach, choć nie [...]

4 maja 2015, 18:04krysta sko­men­to­wał tek­st Czuję strach, choć nie [...]

4 maja 2015, 16:22anja341 do­dał no­wy tek­st Czuję strach, choć nie [...]

16 lutego 2015, 12:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nic nie zmienia tak [...]

1 lutego 2015, 16:12natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nic nie zmienia tak [...]

1 lutego 2015, 13:22mechaa sko­men­to­wał tek­st Nic nie zmienia tak [...]